Islamitisch Ondernemen – Vraag & Antwoord

Wat is uw advies aan verkopers?

Mijn advies aan alle
verkopers is dat zij Allah vrezen en in hun omgang oprecht en duidelijk zijn.
Oprecht zijn in het verstrekken van informatie over de te koop staande
producten, behoort tot de gewenste eigenschappen die een verkoper in zich
moet hebben. Tevens dient hij duidelijk te zijn in het benoemen van de
gebreken van zijn producten, zodat Allah zijn transacties zegent. 


De Profeet (vrede zij
met hem) heeft gezegd: "Wie er van houdt om weerhouden te worden van het
Vuur en het Paradijs binnengeleid te worden, laat de dood hem dan treffen
terwijl hij gelooft in Allah en in de Laatste Dag. En laat hem de mensen
behandelen, zoals hij zelf behandeld wenst te worden."   

(Moeslim)

En ook zegt de Profeet
(vrede zij met hem): "Niemand van jullie gelooft (volledig),
totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst."
                                           
(al-Boechaari en Moeslim)

Als iemand het
verafschuwt dat hij door een ander bedonderd wordt, dan dient hij anderen
dit ook niet aan te doen?!

Wij vragen Allah om
ons en onze medemoslims te leiden en oprecht te laten zijn jegens de
dienaren van Allah. Hij is de Meest Vrijgevige, de Meest Edele. Vrede en
zegeningen zij met onze geliefde Profeet Mohammed (vrede zij met hem).

Zie originele link van Al Yaqeen

Wat is de regelgeving over het kopen van en verkopen aan de ongelovigen?

De Profeet (vrede zij met hem) was gewoon om hen op een gelijke wijze te behandelen, net zoals hij de moslims zou behandelen in het kopen en verkopen. En hij zou kopen van de joden, net zoals hij zou kopen van de moslims.

Zie originele link van Al Yaqeen

Is het toegestaan voor een verkoper om meer dan tien procent winst te maken bij het verkopen van zijn goederen?

Hoeveel de verkoper moet verdienen, is niet vastgelegd in de Shariecah. Het is echter niet toegestaan voor een moslim om zijn kopers te bedriegen door zijn producten aan hen te verkopen voor een ongewone prijs. Een prijs anders is dan de normale prijs op de verkoopmarkt.

Aan de andere kant is vastgesteld dat de moslim niet buitensporig moet zijn in het maken van winst. Hij moet juist toegankelijk zijn bij het kopen en verkopen. De Profeet (vrede zij met hem) moedigde aan om makkelijk in de omgang te zijn met elkaar.

En bij Allah ligt al het succes. En moge Allah Zijn Vrede en Zegeningen uitspreiden over onze Profeet en zijn familie en metgezellen.

Zie originele link van Al Yaqeen

Ik heb een baan aangeboden gekregen waarbij ik producten voor een bedrijf op het internet verkoop. Over deze producten die ik verkoop, ontvang ik dan een gestelde commissie. Is dit islamitisch gezien toegestaan?

Wat wij uit jouw vraag begrijpen is dat jij andermans spullen op internet verkoopt, waarover je van de eigenaar een gestelde commissie krijgt. Jij bent dus een soort tussenpersoon. Hier is islamitisch niets op tegen. Dit valt onder de zogenaamde Wakaalah[1]. Wel geldt de voorwaarde dat de spullen die verkocht worden en de wijze waarop dit gebeurt islamitisch geoorloofd zijn.

De geleerden zijn het eens over het feit dat al-Wakaalah, die zowel tegen betaling als kosteloos gebeurt, toegestaan is. De Profeet (vrede zij met hem) heeft de beide handelwijzen toegepast (…) Als de volmachtgever en gevolmachtigde het eens worden over een vergoeding, dan moet deze ook worden betaald.[2]

De vergoeding die de gevolmachtigde krijgt voor zijn werkzaamheden moet wel van tevoren bepaald zijn. Imam Ibn Qoedaamah zegt: “Als iemand de bevoegdheid krijgt om iets te verkopen of te kopen, dan heeft hij recht op een vergoeding. Deze vergoeding dient van te voren bepaald te zijn (…) Maar als hij (de volmachtgever) tegen hem (de gevolmachtigde) zegt: ,,Verkoop deze koopwaar en jij krijgt een deel van de inkomsten”, zonder aan te geven hoe groot dat deel precies is, dan maakt hij zich schuldig aan al-Djahaalah[3].”[4]

En Allah weet het het best.

Zie originele link van Al Yaqeen

Wat is het oordeel over dropshipping? Dit houdt in dat je online je product aanbiedt, terwijl je dit in werkelijkheid niet bezit. Zodra de klant het product wil hebben, koop je dit om hem vervolgens door te verkopen aan de klant.

Wij hebben deze kwestie voorgelegd aan de grote Marokkaanse Schriftgeleerde Sheikh Mawloed as-Sarierie en zijn antwoord was als volgt: 

Religieus gezien is het namelijk verboden om een product te verkopen dat jij niet in je bezit hebt. Dit is een algemene stelregel binnen het (islamitisch) handeldrijven. Jij moet het product dus eerst zelf bezitten alvorens jij dit doorverkoopt aan een ander. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk gezegd: “Verkoop niet datgene wat jij niet bezit.” 

(at-Tirmidhie) 

Ezijn echter wel een aantal andere alternatieven die religieus wel toegestaan zijn: 

  1. Bayʿ us-Salam 

Dit houdt in dat jij de omschrijvingen van een product aanbiedt en niet het product zelf. Veel mensen maken geen onderscheid tussen deze vorm van transactie en tussen een transactie waarbij jij iets verkoopt wat jij niet bezit. Ter illustratie: 

In dit geval (d.w.z. Bayʿ us-Salam) bied jij een omschrijving aan en niet een specifiek product. Bijvoorbeeld: jij biedt een telefoon aan, plaatst hier een foto van en geeft de productomschrijvingZodra je dit hebt gedaan, kunnen we dus niet meer spreken van een onbekend product. Laten we veronderstellen dat de leverancier die deze telefoons levert vier exemplaren heeft: Telefoons 1,2,3 en 4. Deze vier telefoons zijn de telefoons waarnaar verwezen wordt in de gepubliceerde foto. Degene die deze telefoon koopt, koopt vervolgens één van deze vier, zonder één hiervan te specificeren.   

Het gevolg hiervan is dat als telefoon 1 stuk gaat, het nog steeds mogelijk is om telefoon 2,3 of 4 te leveren. Ik heb namelijk gevraagd om een omschrijving, en dit ben jij ook nagekomen. Zelfs wanneer jij een overeenkomst hebt, maar deze leverancier dit product niet meer kan leveren, ben jij altijd nog in staat om deze telefoon van een andere leverancier in te kopen. Waar het dus om draait, is dat het product voldoet aan de omschrijving. 

In geval van een transactie waarbij ik iets verkoop dat ik niet bezit, vraagt men bijvoorbeeld specifiek om telefoon 3. Hierbij is dus specifiek gevraagd om deze telefoon, ook wanneer hij stuk gaat. In de overeenkomst is afgesproken dat telefoon 3 geleverd wordt en geen andere. 

Een transactie op basis van Bayʿ us-Salam is religieus wettig wanneer er aan de volgende voorwaarden wordt voldaan: 

  • Het is aannemelijk dat het product aanwezig is op het moment dat deze geleverd moet worden aan de klant. 
  • Degene die dit product koopt, is op de hoogte van alle productomschrijvingen. Het moet voor hem dus duidelijk zijn wat hij koopt, zonder enige onduidelijkheid over het product. 
  • Jij dient het geld op het moment dat de transactie afgesloten wordt te krijgen, en niet pas op het moment dat het product overhandigd wordt. 
  • Jij stelt een datum vast waarop het product geleverd wordt. 

Wellicht dat dit de beste oplossing is voor degene die actief is op dit gebied. Het bewijs voor de toelaatbaarheid van deze transactie zijn de volgende woorden van de Profeet (vrede zij met hem): Wie van tevoren betaalt, dient (vooraf) te betalen voor een vastgestelde maat, gewicht en leveringsdatum. 

(al-Boekhaarie en Moeslim) 

       2. Transactie waarbij het product wordt verkocht aan degene die deze heeft aangevraagd 

De klant vraag jou om een specifiek product, zonder dat jullie het eens raken over de verkoop (d.w.z. er is tot dat moment nog geen overeenkomst). Jij belooft de klant dat jij het product voor hem zult reserveren, zodra jij dit weet te bemachtigen. Zodra jij het product dan daadwerkelijk in je bezit hebt, verkoop jij het aan de klant. Bij deze constructie belooft de klant jou dat hij het product van jou zal overkopen. Deze constructie is onderhevig aan de volgende voorwaarden: 

  • Jij neemt geen geld van hem aan. Doe jij dit wel, dan heb je hiermee een transactie afgesloten. 
  • De belofte is niet bindend. Ondanks dat jullie het eens zijn geraakt, is het jullie beiden gegeven om hier later op terug te komen. 

    3. Volmacht 

De leverancier verleent jou een volmacht om zijn producten te verkopen. Dit houdt in dat jij het product namens hem verkoopt, waar jij vervolgens een winstpercentage van overhoudt. Ook is het mogelijk dat jij met de leverancier afspreekt dat alles boven zijn winstmarge voor jou is. 

Ook is er een andere constructie mogelijk. Deze ziet er als volgt uit: 

Jij raakt het met de verkoper eens dat jij het product voor hem zal regelen en jij een winstmarge neemt. Jij biedt hem het product aan door dit nauwkeurig te omschrijven en je benoemt de prijs. Ook benoem je jouw winstpercentage voor jouw werkzaamheden. Hierbij kan het gaan om een vastgesteld bedrag of een percentage. 

    4. Makelaardij 

Hierbij fungeer jij als tussenpersoon tussen de koper en de leverancier en je vraagt voor jouw werkzaamheden een vergoeding. 

Zie originele link van Al Yaqeen

Wij zijn een groep jongeren die een Islamitische website heeft opgezet om het Welbehagen van Allah te verkrijgen. Sinds kort krijgt de website inkomsten binnen door advertenties die op de website geplaatst worden. Als we dit geld gebruiken om zaken voor huwelijken te regelen – na het vertrouwen op Allah –, zal onze beloning dan daardoor verminderen? We hebben namelijk gelezen dat Ibn Hadjar in Fath ul-Baarie zei: “Degene die een wereldse beloning aanneemt voor een daad voor het Hiernamaals; de Beloning hiervoor in het Hiernamaals zal minder worden.”

Alle lof zij Allah.

Als zij dit geld ontvangen zonder dat zij hierom vragen, dan zal hun beloning niet minder worden.

Zie originele link van Al Yaqeen

De mensen achter de website vermelden op een deel van hun site dat iedereen die een advertentie wil plaatsen een maandelijks bedrag moet betalen. In ruil daarvoor zullen zij de advertenties plaatsen. Wat is het oordeel hierover?

Als dat het geval is dan zal hun beloning minder worden hierdoor, omdat zij degenen zijn die erom vragen. Als zij echter van iemand geld krijgen in ruil voor wat zij verrichten, dan is er niets op tegen om het aan te nemen.

cOmar verhaalt dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wanneer iets van dit geld jou toekomt zonder dat je erop hoopte of er naar vroeg, neem het dan. Wat jou niet is toegekomen, ga er dan niet achteraan (m.a.w. wat jou niet is gegeven, zoek er niet zelf naar en laat het met rust).”

(al-Boekhaarie)

En Allah weet het beste.

Sheikh Mohammed ibn Saalih al-cOethaymien

Zie originele link van Al Yaqeen

We use cookies to give you the best experience.